در حال انتقال به آدرس درخواستی

ترکیه سفیر ایران در آنکارا را احضار کرد