در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر کشاورزی روسیه: بازار 1.5 میلیون تنی سبزی روسیه به ایران می رسد