در حال انتقال به آدرس درخواستی

در دیدار وزیر نیروی ایران با وزیر آب و برق پاکستان توافق شد صادرات برق ایران به پاکستان 40 درصد...