در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - آمریکا همه تحریم های ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را لغو کرد