در حال انتقال به آدرس درخواستی

«م.ش»: بابک زنجانی از قبل با وزیر نفت دولت دهم آشنایی داشت / نقشی در معرفی زنجانی به مجموعه نفت...