در حال انتقال به آدرس درخواستی

ظریف در داووس: درگیری نظامی بین ایران و عربستان غیرممکن است