در حال انتقال به آدرس درخواستی

آیا این پیرمرد ژولیده، کاندیدای مطلوب ایران در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست؟