در حال انتقال به آدرس درخواستی

یک منبع نزدیک به هیأت ایرانی به فارس خبر داد احوال‌پرسی و مصافحه ظریف با اوباما و کری