در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - معاون كل نهاد ریاست جمهوری: نباید اجازه داد صنعت خودرو در كشور تضعیف شود