در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - معاون رئیس جمهوری: دولت سرمایه گذاری های خارجی را تضمین می کند