در حال انتقال به آدرس درخواستی

هر روز تاخیر برجام 4 سال و نیم عقب ماندگی اقتصادی/ کدام چاله دولت با تصویب برجام پر می شود؟