در حال انتقال به آدرس درخواستی

پوتین خواستار امضای پیمان پولی دوجانبه با ایران شد