در حال انتقال به آدرس درخواستی

OPEC : OPEC daily basket price stood at $24.74 a barrel Friday, 15 January 2016