در حال انتقال به آدرس درخواستی

شور و حال تبریزی ها در ساعات اولیه رای گیری/ صف های طویل در مقابل حوزه ها