در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر راه و شهرسازی: شرکت بوئینگ آمریکا برای حضور در ایران و مذاکره خرید هواپیما دعوت شد