در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - مدیرعامل شرکت اسپانیایی: همکاری پتروشیمی با ایران را آغاز کرده ایم