در حال انتقال به آدرس درخواستی

فارس خبرمی دهد جزئیات مذاکره ایران و فرانسه برای تولید ال ان جی/توتال وارد صنعت ال ان جی ایران می...