در حال انتقال به آدرس درخواستی

در نشست امروز مجلس جزئیات طرح اجرای برجام را تصویب کرد