در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - پاسخ بانک مرکزی به دروغ خواندن لغو سوئیفت از سوی برخی منتقدان