در حال انتقال به آدرس درخواستی

حمایت روحانی از بورس و ضرر خوردن 6 میلیون نفر در بورس