در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر اقتصاد مطرح کرد کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به زیر 10درصد/ سپرده قانونی دیگر ابزار سیاست پولی...