در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - آغاز فصل نوین همكاریهای تهران - سئول/ اولین سفر تاریخی رئیس جمهور كره به ایران