در حال انتقال به آدرس درخواستی

دولت، مبارزه راهبردی با فساد را در برنامه ششم، جدی بگیرد/ وامدار سوگند نمایندگی‌مان هستیم -...