در حال انتقال به آدرس درخواستی

مدیرعامل سابق سایپا به فارس خبر داد معاملات کد به کد، ساختار مالی سایپا را اصلاح کرد