در حال انتقال به آدرس درخواستی

شوک و اندوه در اردوگاه سرخپوشان کاپیتان پرسپولیس درگذشت/نوروزی به سفر ابدی رفت