در حال انتقال به آدرس درخواستی

کومور سفیر ایران را احضار کرد