در حال انتقال به آدرس درخواستی

کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه انعقاد پیمان تجاری با ایران را بررسی می کنند