در حال انتقال به آدرس درخواستی

لاوروف: اقدام ترکیه عمدی بود