در حال انتقال به آدرس درخواستی

روحانی با دست پر از اولین سفرش به اروپا برگشت/ امضای 30 سند همکاری به ارزش بیش از 50میلیارد یورو