در حال انتقال به آدرس درخواستی

در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم / برخی افراد، آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که...