در حال انتقال به آدرس درخواستی

«فارس» به بازار پرنوسان شوک داد وشاخص را مثبت کرد