در حال انتقال به آدرس درخواستی

پیام روحانی به اولاند؛ به نام ملت ایران که قربانی تروریسم است این جنایات را محکوم می کنم