در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - روزنامه روسی: سفر روحانی به اروپا نقطه عطفی در روابط ایران و غرب است