در حال انتقال به آدرس درخواستی

پوتین فرمان لغو ممنوعیت وارد کردن تجهیزات مربوط به انتقال اورانیوم غنی‌شدن از ایران را امضا کرد