در حال انتقال به آدرس درخواستی

ظرفيت اسمي توليد شمش درذوب آهن اصفهان به 3 ميليون و 600 هزار تن مي رسد