در حال انتقال به آدرس درخواستی

معاون وزیر نفت خبر داد؛ آمادگی آمریکایی ها برای ساخت پتروشیمی در ایران - تی نیوز