در حال انتقال به آدرس درخواستی

مدیر طرحهای شرکت هلدینگ خلیج فارس خبر داد:مذاکره دهها شرکت خارجی با بزرگترین هلدینگ پتروشیمی ایران...