در حال انتقال به آدرس درخواستی

کری: اعتبار ما برای معاملات آینده، به اجرای تعهداتمان در برجام وابسته است