در حال انتقال به آدرس درخواستی

"ولملت" فردا عرضه اولیه نمی شود/زمان قطعی بعد از جلسه هیات مدیره بورس