در حال انتقال به آدرس درخواستی

گنجور » مولوی » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش 22 - دعوی طاوسی کردن آن شغال کی در خم صباغ افتاده...