در حال انتقال به آدرس درخواستی

الف - ترکیه، ایران را تهدید کرد