در حال انتقال به آدرس درخواستی

گنجور » مولوی » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش 77 - قصهٔ منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان