در حال انتقال به آدرس درخواستی

رویترز: تصمیم 15 کشور برای اجرای طرح «فریز‌ نفتی»/تقاضای نفت افزایش می یابد