در حال انتقال به آدرس درخواستی

افزایش آشفتگی در بازار انرژی با انتخاب وزیر نفت جدید عربستان نفت، گاز و پتروشیمی - تی نیوز