19:06
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۹۵،۵۲۳.۸۹
   ۱.۱۵
  • ارزش بازار
  • ۳،۷۹۹،۰۳۰ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۷/۰۱/۲۹    ۱۲:۴۷
آتی آنلاین
عنوان قرارداد قیمت (ریال)
آبان 95 ۱۰،۹۱۵،۰۰۰(-۰.۰۴٪ )
دی 95 ۱۱،۱۰۵،۰۰۰(-۰.۱۹٪ )
اسفند 95 ۱۱،۳۳۰،۰۰۰(-۰.۱۱٪ )
اردیبهشت 96 ۱۱،۵۵۰،۰۰۰(-۰.۰۱٪ )
تیر 96 ۱۱،۷۴۰،۰۰۰(-۰.۰۸٪ )
سکه تحویل آبان 95   GCAB95 قیمت های معامله شده (ریال)
کد قرارداد GCAB95
دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵
آخرین ۱۰،۹۱۵،۰۰۰ -۴،۳۹۳   -۰.۰۴٪
تسویه دیروز ۱۰،۹۱۹،۳۹۳ تسویه امروز
۱۰،۹۱۹،۳۹۳ ۰     ۰.۰٪
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵
اندازه قرارداد ۱۰ سکه تمام اولین ۱۰،۹۱۵،۰۰۰ -۴،۳۹۳   -۰.۰۴٪
حجم ۷ کمترین ۱۰،۹۰۵،۰۰۰ -۱۴،۳۹۳   -۰.۱۳٪
ارزش ۷۶۳،۸۰۰هزار ریال بیشترین ۱۰،۹۱۵،۰۰۰ -۴،۳۹۳   -۰.۰۴٪
موقعیت باز ۲،۸۴۵(۲) تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۱۲:۳۷:۴۰
تقاضا عرضه
حجم قیمت قیمت حجم
۲ ۱۰،۹۰۵،۰۰۰ ۱۰،۹۱۵،۰۰۰ ۱
۵ ۱۰،۹۰۰،۰۰۰ ۱۰،۹۲۰،۰۰۰ ۴
۲ ۱۰،۸۹۵،۰۰۰ ۱۰،۹۲۵،۰۰۰ ۱۰
حجم کل: -
تاریخ آخرین معامله: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۱۱:۵۷:۳۱
سکه تحویل دی 95   GCDY95 قیمت های معامله شده (ریال)
کد قرارداد GCDY95
شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵
آخرین ۱۱،۱۰۵،۰۰۰ -۲۰،۹۴۱   -۰.۱۹٪
تسویه دیروز ۱۱،۱۲۵،۹۴۱ تسویه امروز
۱۱،۱۲۵،۹۴۱ ۰     ۰.۰٪
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵
اندازه قرارداد ۱۰ سکه تمام اولین ۱۱،۱۲۰،۰۰۰ -۵،۹۴۱   -۰.۰۵٪
حجم ۶ کمترین ۱۱،۱۰۵،۰۰۰ -۲۰،۹۴۱   -۰.۱۹٪
ارزش ۶۶۶،۸۵۰هزار ریال بیشترین ۱۱،۱۲۰،۰۰۰ -۵،۹۴۱   -۰.۰۵٪
موقعیت باز ۶۸۸(۰) تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۱۲:۱۶:۴۸
تقاضا عرضه
حجم قیمت قیمت حجم
۳ ۱۱،۱۱۰،۰۰۰ ۱۱،۱۲۰،۰۰۰ ۳
۱ ۱۱،۱۰۵،۰۰۰ ۱۱،۱۲۵،۰۰۰ ۱۰
۴ ۱۱،۱۰۰،۰۰۰ ۱۱،۱۳۰،۰۰۰ ۱
حجم کل: -
تاریخ آخرین معامله: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۱۱:۴۵:۳۴
سکه تحویل اسفند 95   GCES95 قیمت های معامله شده (ریال)
کد قرارداد GCES95
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
آخرین ۱۱،۳۳۰،۰۰۰ -۱۲،۹۷۷   -۰.۱۱٪
تسویه دیروز ۱۱،۳۴۲،۹۷۷ تسویه امروز
۱۱،۳۴۲،۹۷۷ ۰     ۰.۰٪
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵
اندازه قرارداد ۱۰ سکه تمام اولین ۱۱،۳۳۵،۰۰۰ -۷،۹۷۷   -۰.۰۷٪
حجم ۵۴ کمترین ۱۱،۳۲۰،۰۰۰ -۲۲،۹۷۷   -۰.۲٪
ارزش ۶،۱۲۰،۳۵۰هزار ریال بیشترین ۱۱،۳۴۵،۰۰۰ ۲،۰۲۳   ۰.۰۲٪
موقعیت باز ۲،۸۲۰(۹) تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۱۲:۴۲:۰۲
تقاضا عرضه
حجم قیمت قیمت حجم
۲ ۱۱،۳۲۵،۰۰۰ ۱۱،۳۴۰،۰۰۰ ۲
۱۲ ۱۱،۳۲۰،۰۰۰ ۱۱،۳۴۵،۰۰۰ ۳
۴۲ ۱۱،۳۱۵،۰۰۰ ۱۱،۳۵۰،۰۰۰ ۳
حجم کل: -
تاریخ آخرین معامله: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۱۲:۲۷:۰۸
سکه تحویل اردیبهشت 96   GCOR96 قیمت های معامله شده (ریال)
کد قرارداد GCOR96
سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
آخرین ۱۱،۵۵۰،۰۰۰ -۱،۰۱۷   -۰.۰۱٪
تسویه دیروز ۱۱،۵۵۱،۰۱۷ تسویه امروز
۱۱،۵۵۱،۰۱۷ ۰     ۰.۰٪
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵
اندازه قرارداد ۱۰ سکه تمام اولین ۱۱،۵۶۵،۰۰۰ ۱۳،۹۸۳   ۰.۱۲٪
حجم ۲۸۹ کمترین ۱۱،۵۴۰،۰۰۰ -۱۱،۰۱۷   -۰.۱٪
ارزش ۳۳،۳۸۷،۵۵۰هزار ریال بیشترین ۱۱،۵۶۵،۰۰۰ ۱۳،۹۸۳   ۰.۱۲٪
موقعیت باز ۹،۲۴۸(-۳۱) تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۱۲:۴۳:۰۵
تقاضا عرضه
حجم قیمت قیمت حجم
۲۳ ۱۱،۵۵۰،۰۰۰ ۱۱،۵۵۵،۰۰۰ ۱۲
۱۲ ۱۱،۵۴۵،۰۰۰ ۱۱،۵۶۰،۰۰۰ ۴۷
۱۵ ۱۱،۵۴۰،۰۰۰ ۱۱،۵۶۵،۰۰۰ ۴۸
حجم کل: -
تاریخ آخرین معامله: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۱۲:۳۰:۵۷
سکه تحویل تیر 96   GCTR96 قیمت های معامله شده (ریال)
کد قرارداد GCTR96
دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶
آخرین ۱۱،۷۴۰،۰۰۰ -۹،۹۰۰   -۰.۰۸٪
تسویه دیروز ۱۱،۷۴۹،۹۰۰ تسویه امروز
۱۱،۷۴۹،۹۰۰ ۰     ۰.۰٪
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵
اندازه قرارداد ۱۰ سکه تمام اولین ۱۱،۷۶۰،۰۰۰ ۱۰،۱۰۰   ۰.۰۹٪
حجم ۱،۱۹۸ کمترین ۱۱،۷۳۰،۰۰۰ -۱۹،۹۰۰   -۰.۱۷٪
ارزش ۱۴۰،۶۸۱،۸۰۰هزار ریال بیشترین ۱۱،۷۶۰،۰۰۰ ۱۰،۱۰۰   ۰.۰۹٪
موقعیت باز ۱۱،۰۲۱(۲۱) تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۱۲:۴۳:۳۲
تقاضا عرضه
حجم قیمت قیمت حجم
۲۱ ۱۱،۷۴۰،۰۰۰ ۱۱،۷۴۵،۰۰۰ ۱۰۳
۷۲ ۱۱،۷۳۵،۰۰۰ ۱۱،۷۵۰،۰۰۰ ۵۱
۱۳۹ ۱۱،۷۳۰،۰۰۰ ۱۱،۷۵۵،۰۰۰ ۳۰۵
حجم کل: -
تاریخ آخرین معامله: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۱۲:۴۱:۵۰