02:39
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۹۸،۰۸۰.۲۸
   -۹۶.۶۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۹۰۹،۰۵۰ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۱۲/۰۶    ۱۳:۱۹
اطلاعیه منتشره شرکت ها (سهام یاب)
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1396/09/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1396/10/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده)
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1396/12/29
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده)
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1395/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/09/30(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/09/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/09/09 (حسابرسی نشده)
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 1396/09/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/10/30 (حسابرسی نشده)
مشمول اصل 44 - معرفی با تغییر ترکیب هیات مدیره سال مالی منتهی به 1395/12/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/07/30 (حسابرسی نشده)
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/10/30 (حسابرسی شده) (شرکت خدمات بيمه اي امين پارسيان)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/10/30 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت کارگزاري پارسيان)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/09/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30(اصلاحیه)
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1395/10/30
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1395/09/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت پردازش الکترونيک راشد سامانه)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتايج شركت در مزايده - گروه الف) منتهی به سال مالی 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
ابلاغيه: دستورالعمل اجرايي نحوه تغيير سرمايه شرکت هاي مشمول ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت (به پيوست) (به پیوست)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت پارس شهاب نقره)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/09/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/05/31(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30(اصلاحیه)
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/10/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/10/30 (حسابرسی نشده)