08:15
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۳۴۱.۶
   ۵۱۱.۰۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۰۹،۹۰۷ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۰۹/۱۷    ۱۲:۳۶
اطلاعیه منتشره شرکت ها (سهام یاب)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت پخش سراسري کالاي کالبر)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت آرپي نصر خمين)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت صنايع بسته بندي نصرگستر اراک)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/05/31 (حسابرسی شده) (شرکت خدماتي فرودگاهي شاهد)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/05/31 (حسابرسی شده) (شرکت فروشگاههاي آزاد شاهد)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع لاستيک)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت شفا توس کيش (سهامي خاص))
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت عمران نوين توس جاودان)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت پيچاب کاوش)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت گسترش سيستمهاي نوين آرا)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1394/06/31(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1394/06/31(اصلاحیه)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت به پخش)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی نشده)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31
عدم تغيير با اهميت در پيش بيني درآمد هر سهم (به پیوست)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/08/30
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت پتروسينا)
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/08/30
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/08/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی نشده)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30 بر اساس عملکرد واقعی 10 ماهه (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت نوردولوله پروفيل سپاهان)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/08/30
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/08/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت صنايع ريخته گري ايران خودرو)
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1394/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/08/30
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29(اصلاحیه)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29(اصلاحیه)
اطلاعات تکميلي در خصوص مشارکت نامه پروژه سيراف انرژي (به پیوست)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/08/30
آگهي توزيع اوراق سهام شرکت البرز دارو (سهامي عام) (به پیوست)
افشای اطلاعات با اهمیت
توضيحات تکميلي شرکت در خصوص پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 96 بر اساس واقعي سه ماهه (به پیوست)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
مکاتبه شرکت در خصوص عدم نياز به تعديل سود هر سهم سال مالي 95 (به پیوست)
روزنامه رسمي و آگهي ثبت افزايش سرمايه (به پیوست)
مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام (به پیوست)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
توضيحات تکميلي شرکت در خصوص آخرين وضعيت فروش زمين و اطلاعات پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/95 (به پیوست)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
مکاتبه در خصوص پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1395 (به پیوست)
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 3 ماهه منتهی به 1395/07/30
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31(اصلاحیه)
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/06/31(اصلاحیه)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31(اصلاحیه)
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31(اصلاحیه)
تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 12 ماهه منتهی به 1395/08/15
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت ايراندار)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)