18:21
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۶۲۸.۸
   ۱۱۱.۹۴
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۱۸،۱۱۳ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۴    ۱۳:۴۴
اطلاعیه منتشره شرکت ها (سهام یاب)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1394/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
شفاف سازي پيرامون شايعات (به پیوست)
توضيحات تکميلي شرکت درخصوص توافق به عمل آمده با بانک صادرات ايران درخصوص پرداخت اقساط خريد نيروگاه شهيد منتظر قائم (به پیوست)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت نفت ستاره خليج فارس)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/05/31 (حسابرسی شده)
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/12/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت مهندسي مشاور سامان طراح سپاهان(مهندسي طراح ونظارت سامان طراح سپاهان))
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع معدني اميد)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31(اصلاحیه)
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31(اصلاحیه)
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/02/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/12/30
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/02/31(اصلاحیه)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
آگهي ثبت افزايش سرمايه شرکت البرز دارو (سهامي عام) در سال منتهي به 1396/12/29 (به پیوست)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت به پخش داروي بهشهر)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
توضيحات شرکت در مورد صورتهاي مالي حسابرسي شده منتهي به 31/03/1396 (به پیوست)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/05/31(اصلاحیه)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت توليدي ساگاروقطعات نسوز)
توضيحات شرکت در خصوص اطلاعات پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به 96/12/29 (به پیوست)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
توضيحات شرکت درخصوص برنامه خروج از شموليت ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت و بندهاي گزارش حسابرس (به پیوست)
گزارش توليد وفروش تا پايان شهريور ماه سال 1396 شرکت سيبا موتور از شرکت هاي تابعه گروه بهمن (به پیوست)
گزارش توليد وفروش تا پايان شهريور ماه سال 1396 شرکت بهمن موتور از شرکت هاي تابعه گروه بهمن (به پیوست)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
توضيحات تکميلي شرکت در مورد پيش بيني سال مالي 96 (به پیوست)
توضيحات تکميلي در خصوص پيش بيني سود هر سهم سال مالي 96 (به پیوست)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
توضيحات در خصوص پيش بيني منتهي به 1396/09/30 (به پیوست)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی شده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/05/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31