22:07
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۰،۵۹۹.۶
   -۱۱۳.۵۶
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۸۳،۳۱۲ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۳/۰۸    ۱۲:۴۲
اطلاعیه منتشره شرکت ها (سهام یاب)
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
توضيحات شرکت در خصوص عملکرد واقعي سال مالي 95 (به پیوست)
مکاتبه شرکت در خصوص شفاف سازي آخرين وضعيت مالي و عملياتي با توجه به تغييرات قيمت سهام (به پیوست)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
مشمول اصل 44 - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به1394/10/30
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت خدمات صنعتي تراکتور سازي ايران)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت مهندسي و تأمين قطعات تراکتورسازي تبريز)
مشمول اصل 44 - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به1393/10/30
مشمول اصل 44 - معرفی با تغییر ترکیب هیات مدیره سال مالی منتهی به1395/09/30
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/04/31 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی شده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت تراکتور سازي اروميه)
مشمول اصل 44 - دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سال مالی منتهی به1395/09/30
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/02/31
توضيحات شرکت در مورد عمليات و آخرين پيش بيني درآمد هر سهم ارائه شده (به پیوست)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (به پیوست)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
اطلاعيه راه اندازي پرتال سهامداران (به پیوست)
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/02/07 (حسابرسی نشده)
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/11/22 (حسابرسی شده)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري نوش مازندران)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت تراکتورسازي استان کردستان)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت توسعه هتل و ساختمان نارنجستان گستر)
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/02/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/11/30 (حسابرسی نشده)
مشمول اصل 44 - اساسنامه شرکت
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/09/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/02/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي)
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29
مشمول اصل 44 - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به1393/12/29
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/11/22 (حسابرسی نشده)
مشمول اصل 44 - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به1394/12/29
گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/02/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/11/30 (حسابرسی شده)
مشمول اصل 44 - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به1393/12/29
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29
مشمول اصل 44 - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به1394/12/29
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/02/31(اصلاحیه)
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/11/30 (حسابرسی شده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/02/31(اصلاحیه)
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت گروه مديريت توسعه ساختماني جام ملت)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/02/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت بازرگاني کاسپين فولاد غدير)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت دريابان جنوب ايران)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/02/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/12/30
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/02/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1395/08/30 (حسابرسی نشده)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت حددريا(بامسئوليت محدود))
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت پيمان غدير)
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30