21:22
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۹،۲۸۰.۴
   ۱۹۶.۲۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۳۶،۲۰۰ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۱۰/۲۸    ۱۳:۰۳
اطلاعیه منتشره شرکت ها (سهام یاب)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 3 ماهه منتهی به 1395/09/30
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
افشای اطلاعات با اهمیت
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 12 ماهه منتهی به 1395/09/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 12 ماهه منتهی به 1395/09/30
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 6 ماهه منتهی به 1395/09/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت توسعه بين الملل صنعت پارس)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت تخته شهيد دکتر باهنر)
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين کيش)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت معدني نيکل کاران کبير فارس)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت ايساکو کيش)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/09/30
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/09/30
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 12 ماهه منتهی به 1395/09/30
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/29 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 3 ماهه منتهی به 1395/09/30
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1395/09/30 (شرکت توسعه گستر برنا)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 3 ماهه منتهی به 1395/09/30
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/09/30(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/08/30(اصلاحیه)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت کارخانجات مخمل وابريشم کاشان)
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 6 ماهه منتهی به 1395/08/25 (حسابرسی شده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 6 ماهه منتهی به 1395/09/30
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 3 ماهه منتهی به 1395/11/01
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 3 ماهه منتهی به 1395/09/30
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)