14:21
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۹،۲۹۹.۶
   ۵۳۷.۷۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۷۳،۶۳۱ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۰۸/۰۵    ۱۲:۳۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

saba642

رضا بنیامینی عضو از ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ولصنم حتمابازارگردونهای ولصنم واتی 400تومنی روباارزش ترازولصنم 160تومنی می دونندکه می فروشندموقعی که ولصنم 130تا140بودواتی 160تا180بنده به جزواتی های 700تومنی سال 92کمی 180تا190خریدم و240تومن فروختم چون دیدم نسبت این دوسهم که بااختلاف 10تا20درصدبودبهم خورده الان باوجودافت 25تا30درصدی واتی بعدازاوج 420 تومن هنوزقیمتش دوبرابرولصنم هست
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شسپا این صف دوسال ونیم منفیه اگه بخواددینش روبه سهامدارهاش اداء کنه بایددوسال ونیم مثبت بخوره
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ثتران اسفند93حدود80هزارسهم کگل روبا50درصدزیان معادل 30میلیون ضررباعمدتاسهم ثتران ومقداری هم وتجارت وثشاهدمعاوضه کردم قیمت ثتران تقریبا280تومن باتوجه به یک سودودوافزایش سرمایه اش بازهم براون مبنا30درصدافت داشته وفقط حدودهفت ونیم میلیون به اون ضررهااضافه کرده وثشاهدهم 10درصدی افت داشته و800هزارتومنی اضافه ضرروتجارت هم فعلاتغییرنکرده تابعدازگشایشش چی سرش بیادحالا برای رسیدن زیان به صفرفقط ثتران... نمایش بیشتر
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خبهمن وقتی اول شنیدم تعدیل مثبت تعجب کردم چون هرسهمی که داشتم تعدیل منفی داده ومحدودسهمهایی که عوض کردم هم تعویضیشان بدترشدندمثل کگل راکه پارسال ثتران 280تومنی گرفتم وومعادن راکه درکف قیمت 100تومن دی ماه گذشته دادم وبملت 225گرفتم واکنتوروفملی راکه کف قیمتهاشون 120و1140تومن دادم وتاپیکو227تومن گرفتم وبخشی ازتاپیکوروبعدازگشایش بعدازتعدیل منفی 193تومن دادم وپارسان 208تومن خریدم الان پرتفوی من... نمایش بیشتر
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #خبهمن ازروزی که پای این سهامداران جدیدبازشده نحوست وفلاکت دامن سهم روگرفته قیمتش از310تومن به 239رسیدیعنی 25درصددودشدحالاهم تعدیل منفی اون روزهاکه 290بودخودروتا325تومن وخساپاتا116تومن افت کرده بودبعدش خودرووسایپامقداری دیگه هم افت کردنداماالان بسیاربهترازاین هستندازروزاول هم که رشدش یک سوم خودرویی هابوده
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شاوان اگه شاوان به کف 700تومنی وشرازبه کف 600تومنی وشبریزهم به کفشون رسیدندحتمااونهارومی خرم چندماه پیش باوجودیکه شپناوشبندر70درصددرزیان رواز92داشتم مقدارکی این دوسهم روکه تقریباکفهاشون بودند530و275خریدم جالبه این سهمهاازاون قیمتهاهم 10درصدپایین ترنددرحالیکه سه سهم اول دوبرابرشده اندمی ترسم شاوان وشرازبخواهنداصلاح کننداونهاپایین ترهم بیاند
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شبندر دوستان چراسهمهای پالایشی دوتکه اندشراز200درصدرشدازکف شبریز100وشاوان 90درصدرشدازکف اماشبندر8درصدرشدازکف وشپنا5درصدرشدازکف وونفت کف قیمت ومثل شسپاکه یک سوم قیمت عرضه اگه مثلاشبندر700تومن یاشپنا350تومن بشه تازه بازرشدش یک سوم پالایشیهای خوبه چرانمی گذارنداینهابالابیایند
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ونفت بازرسید220و2درصدمثبت می خوره دوباره کم می شه
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شپنا اگه شپناوشبندرمتناسب باشرازرشدکرده بودندالان بایدبه ترتیب600تومن و1200تومن می بودندومتناسب باشبریزوشاوان به ترتیب 450و900تومن خداکنه اونهااگه خواستندافت واصلاح کننداین دوسهم بامثبت خوردن فاصله عقب افتادگیشون روجبران کنندمثل شپناکه توهمین ماههای اخیرخیلی بیشترازاین قیمتهابوده امروزکه شبندرعجیب نشون دادو2درصدبیشتررشدنکرد
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شبندر سهم شبندروخصوصاشپنامن روکلافه کرده شبندرهرچندعمده خریدهاقیمتهای اوج سه سال پیش هست که 70درصدارزششون دودشده اماهمین اندکی که می خواستیم بخریم باوجودیکه یکی ازدوستان سفارش می کردشرازبعدشبریزوبعدشاوان امامن دیدم اونهانسبت به کفشون خیلی رشدداشتندبه همین جهت دوماه پیش شپنای 275 وشبندر540خریدم جالبه همونها که زیادرشدکرده بودندازاون موقع کلی رشدداشتندامااینهاهرکدوم 10تا15درصدافت
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شبندر این حقوقی شیادپارسان دلش به حال سهامدارای خودش نمی سوزه که بعدازدوسال منفی اززمستان 92تا94وقتی که قیمت سهم بعدازاینکه از500تا220کم شده بوددریک مقطع کوتاهی تا280بالارفت وهمه فکرکردنداول رشدش هست وبه 500و600می رسه اون رودوباره تاکف 210تومن پایین اوردبعدباوجودیکه مدیرعامل شرکت قول به پوشش تمام سودداده بودبایک تعدیل منفی انراتا190تومن پایین اوردوحالابعدسه سال هنوزنمی خوادسهم بالابره
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ثتران برای اونهایی که 330تومن اردیبهشت 94خریدندو400دی92فکرکنم هیچ وقت جبران ضررنشه این سهم که هردوسه ماه یک تعدیل منفی داده وثلث شده اگه بخوادسودمعقول که جبران خواب پول هم بشه روبده باید500و600بشه واگه ماندن ازسهمهای خوب روبخوادجبران کنه 700و800عملا5و6برابرشدن این سهم ممکنه
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #ثباغ دوباره تا235نره برگرده این سهم بخوادضررهاروجبران کنه تا350بایدیک سربره
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #فملی البته دوروزهم قیمت مس بره بالا به سهام داربیچاره هیچی نمی ماسه صرف افزایش حقوق وپاداش وراندمان وکیف وکوف مدیران وکارکنان وام کم بهره 3درصدوحقوق چندین میلیونی وماموریت خارج ازکشوروپاداش روزمردوزن وهزینه سفروبن کتاب وروزپیروزی انقلاب وچندین عنوان مطول دیگه می شه خودتون شاهدبودیدحقوقی چه طورحق تقدمهارواز85تومن تو50روزمنفی پیاپی چطورتا50تومن 40درصدمنفی کردحالاببینیم روزگشایش مجددتاکجاحمایت می کنه... نمایش بیشتر
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #وبشهر اولین بارکه وارداین سهم شدم اواخرتیرماه 92بودناشیانه ازصف خرید434تومن 18هزارسهم ازاین سهم خریدم بعددرپاییزوزمستان همون سال بین 318تا380تومن چندهزارتاسهم دیگه هم گرفتم تواین مدت فقط دوباربالارفته که کمترازقیمتهای خریدبودشایدقیمت 270تومنی که خردادامسال رسیدهرچندبعدچندسال بازهم درضرربودم امابرای فروش مناسب بودبعدازاون 20تومن سودروحواله به چندماه بعدداده و30درصدافت کرده کلاتوبورس الکی خوشیم وول... نمایش بیشتر
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شپنا یکی به من بگه چراسهام پالایشی ماشپناوشبندردرجایندحال انکه سهمی مثل شرازازکفش 180درصدوشاوان وشبریزازکفشون 55درصدبالاترندشپناکه کف 240تومنی روداره درقیمت 250تقریبارشدش صفرهست وتوهمین امسال 40درصدبالاترهم بوده شسپاهم که یک سوم قیمت عرضه است وبدترین سهم همه تاریخ بورسهای دنیا
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شبندر جالبه شرازباقیمت 1400تومن 180درصدازکف 6ماهه بالاتره ودرسقفه شبندربه جزسودمختصر20تومنی 12درصدازکفش بالاتره و15درصدزیرسقف 560تومنی 6ماهه است بگذریم که یک چهارم اوج قیمتش درسه سال پیشه بعدبعضیهامی گویندپالایشیهارشدکردندایها الناس شرازشبریزوشاوان رشدکردندکمی هم شتران شپنا فقط 2درصدازکفش بالاتره وازسقفش 40درصدافت داشته توهمین 6ماه ونفت کف 220تومنیه و1ز275امسال 20درصدافت داشته وشسپا یک سوم قیمت... نمایش بیشتر
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شسپا چرااین سهم روهیچ وقت هیچ کس جدی نگاه نکرده ببینه مشکلش چیه ومقصرکیه این روزهاکه قیمت نفت 10درصدبالارفت قیمت سهم 10 درصدافت کردباافزایش وکاهش قیمت نفت کلااین سهم کاهشی بوده توتاریخ بورسهای دنیاسابقه داشته سهمی یک سوم قیمت عرضه وروزاول ودومش بشه وغیرازدوروزاول درمدت 26ماه شایدده روزمثبت بیشترنداشته اخه مدیراین شرکت وعوامل مرتبط بااون روبایدازشون مجسمه ساخت فکرکنم درکل دنیامنحصرترین ازنوع خودشون... نمایش بیشتر
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #کاذر سرکاریم واقعاسال 93که این سهم رو640خریدیم اون قیمت روکف سهم می گرفتند می گفتندتا900تومن سال 92بالامی ره بعدباچندتاتعدیل منفی و100درصدافزایش سرمایه شده 230تازه بعضیهامی گندخوب بالااومده وبعضیها هم سقفش رو300می گیرند الان تازه 35درصدرشدکنه می شه کف دوسال قبلش حالابخوادرشدکنه وجبران چندسال خواب پول روهم داشته بایدچندبشه 400و500برای انهاکه 900سال92خریدندچه 700و800کلاتوبورس ول معطلیم
  رضا بنیامینی(@saba642)
  #شبندر دوستان کسی نظرندادچراونفت شبندرشپناوخصوصاشسپاباوجودیکه پالایشیهای دیگه مثل شرازوشبریزشاوان وتاحدودی شتران ازکفهاشون بالاتراومدندعلی رغم p/eمناسبترشون هنوزکفندتوهمین ایام اگه به اندازه اونهارشدکرده بودندباید30درصدبالاتربودندبعضیهاتاپایان سال صحبت ازشبندر1000وشپنای 600تومنی می کنندامااینهاکه فعلاتوهمین قیمتهای پایین هم بایک مثبت جزیی منفی می شند؟به علاوه به نظرشماچراشسپاکه یک سوم قیمت عرضه است... نمایش بیشتر
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟