20:03
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۸،۳۷۰.۳
   -۱۶.۹۳
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۳۵،۱۵۷ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۰۸/۰۲    ۱۲:۳۷

نوسان تریدر... پدیده بورسی

آرام ولی مصمّم: دو قطره آب اگر كنار هم قرار بگیرند چه می كنند؟ جواب: آنها تصویر قطره دیگر را در خود دیده وبه هم می پیوندند و یك قطره بزرگتر تشكیل می دهند. اگر چند سنگ به هم نزدیك شوند چه می شود.؟ آنها هیچ گاه با هم یكی نمی شوند. شاید تصویر سنگ دیگر را تا حدودی در خود ببینند! هر چه سخت تر و قالبی تر باشید فهم دیگران برایتان مشكلتر و در نتیجه احتمال بزرگتر شدنتان نیز كاهش می یابد. مهارتهائی كه شما را در جهت آرامش، بزرگوار تر و اجتماعی تر شدن كمك خواهد كرد را به یاد داشته باشید. حال چه چیزی سخت تر و مقاوم تر است. آب یا سنگ!؟ اگر سنگی از كوه سرازیر شود و به مانعی برخورد كند چه می كند؟ 1- اگر مانع كوچك باشد از روی آن عبور می كند. 2- اگر متوسط باشد آن ر ا در هم می شكند. 3- اگر بزرگ تر باشد پشت آن می ایستد تا تقدیر بعدی چه باشد. اما آب چه می كند: ابتدا سعی می كند مانع را با خود همراه كند اگر نتوانست آنگاه بدون دردسر به دنبال فرار از كوچكترین روزنه می گردد و اگر نتوانست صبر می كند تا به اندازه كافی قوی شود آنگاه یا از روی مانع عبور می كند و یا مانع را در هم می شكند آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ به مراتب سر سخت تر و در رسیدن به هدف خود لجوجتر و مصمم تر است. سنگ، پشت اولین مانع جدی می ایستد ولی آب راه خود را به سمت دریا می یابد در زندگی باید معنای واقعی سرسختی و استواری و مصمم بودن را در دل نرمی و گذشت جست وجو كرد. گاهی لازم است كوتاه بیائی گاهی نگاهت را به سمت دیگری بدوز صبور باید بود اما همیشه مصمم..//..بعد از هر صعودي سقوط و بعد از هر سقوط صعودي است دوستان عزیز تمام مطالبی که در نوشته های اینجانب و دیگران هست تنها نظرات شخصی می باشد بر اساس صحبت ها و شنیده ها تصمیم به خرید و فروش نگیرید خودتان تحلیل گر باشید میزان سود و زیان شما بر اساس تصمیم و تفکر خود شماست بعدا دیگران را مقصر ندانید..//.. فقط به اندازه ای معامله كنيد كه توان باخت آن را داريد: اگر شما سرمايه اي را وارد معامله مي كنيد كه براي هزينه هاي خانواده و زندگي تان به آن احتياج داريد محكوم به شكست خواهيد بود. (بازار باشگاه پول هاي ترسو نيست.) این یکی از مهم ترین تجربه های بورسی است. حتی بهترین سهم هم می تواند در کوتاه مدت باعث زیان شما شود اگر تجربه فوق را لحاظ نکنید.//.یک پلنگ تیزپاوقدرتمند،اگرباهزارکیلومترسرعت هم بدود،بازنمیتواند،به پروازدرآید،ولی گنجشک،باکمترین سرعت هم پروازمی کند.زیرابرای پروازنیازبه بال داریم؛نه قدرت وسرعت!بال پروازماانسانها،ذهن ماست.موفقیت هیچ ربطی به هیکل،زیبایی،جنسیت،قدرت،سن وسال،داخلی وخارجی بودن ندارد!درصدموفقیت انسانهابستگی به درصداستفاده ازقدرت ذهنشان دارد.برای موفقیت دربورس بایدباورهای ذهنی خودرااصلاح کنید.بایدبیشتربرساختارذهنی وتغییرآن برای تبدیل شدن به یک معامله گرحرفه ای کارکنید.دانش بنیادی وتکنیکال شرط لازم موفقیت دربورس است اماشرط کافی داشتن ذهنی مناسب برای معامله گری است.شرط لازم اثرش10درصدوشرط کافی اثرش90درصداست.دانش بورس قابل خریدن است.اماداشتن ذهن مناسب برای معامله گری قابل خریدن نیست بایددروجودمان ایجادکنیم.اگربتوانیدذهن خودرااصلاح کنید،آنگاه ویژگیهای مناسب برای معامله گری بطورخودکاردرشماایجادخواهدشدوبه راحتی دربازارفعّالیت می کنید.باریزش قیمتهاافسرده نخواهیدشد.صبرلازم برای انتظارورسیدن به قیمت مناسب برای خریدراخواهیدداشت.صبرلازم برای نگهداری سهام راخواهیدداشت.آگاهانه وامیدوارانه معامله خواهیدکرد.و..........بطورخلاصه شمادرمعامله گری متمایزخواهیدشد.شرط موفّقیت درمعامله گری رابدست می آورید...//..درس بازار=بازارمعلّم سخت گیری است،اوّل ضررمیزندوبعدیادمی دهد..//..

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

navasantrader

نوسان تریدر... پدیده بورسی عضو از ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

  نوسان تریدر... پدیده بورسی(@navasantrader)
  #کماسه قیمت پایانی فعلی:170.6..//..این سهم ازنظرتکنیکی درکف قیمتی قرارداردوبایدازنقطه167تومان به مدارصعودبرگردد.امّاازمنظرموج شماری امواج الیوت دریک سیکل5موجی نزولی درنوسان است.والان درمرحله موج5اصلیِ نزولی یااصلاحی قرارداردوبه همین خاطراست که نوسانات مثبتش نیزدرنهایت به منفی ختم میشه،درصورتی که درروزکاری بعدازنقطه167تومان به مدارصعودبرنگرددباتوجه به فعّال شدن حدّضررها،بایدمنتظراصلاح بیشترسهم... نمایش بیشتر
  نوسان تریدر... پدیده بورسی(@navasantrader)
  #خمهر (قیمت پایانیِ فعلی:187.1ت)حمایت نزدیک:181ت//مقاومتهای نزدیک192و194ت//هدف فعلیِ نزدیک:200تومان..//..این ایده فقط نظرشخصی است تصمیم خریدیافروش باخودتان.موفّق وپرسودباشید.(تاریخ ثبت:4شنبه17شهریور95)
  آرام ولی مصمّـم(@navasantrader)
  باتوجّه به الگویِ پایانی سهم درمعاملات امروز،که از الگوهای پائین آورنده محسوب میشه،اوّلین حمایت مهمّ سهم315تومان خواهدبود.این ایده فقط نظرشخصی میباشدوهیچگونه توصیه ای به خریدوفروش سهام نمی باشد.موّفق وپرسودباشید.(قیمت پایانیِ فعلی:328تومان=تاریخ ثبت این ایده:95.05.10) نمایش کمتر #سمگا سهام یاب - ایده 253613371 نمایش بیشتر
  آرام ولی مصمّـم(@navasantrader)
  #فاراک باتوجّه به رسیدن سهم به حمایت معتبر285تومان وهمچنین باتوجه به تشکیل الگویِ پایانیِ سهم(هامرمعکوس)که رفتارمعامله گران رانشان می دهد،سهم می توانددرمعاملاتِ فردادوشنبه11مردادماه94،بعدازسپری کردنِ چندروزمنفی،مثبت معامله شده وباافزایش تقاضادرسهم تامثبتِ کامل نیزپیش برود.این ایده فقط نظرشخصی میباشدوهیچگونه توصیه ای به خریدوفروش سهام نمی باشد.موّفق وپرسودباشید.(قیمت پایانیِ... نمایش بیشتر
  آرام ولی مصمّـم(@navasantrader)
  سهم درقیمتهای مابین290-299درمحدودهٌ فروش هیجانی قراردارد.امکان برگشت روبه بالازیاداست.این ایده نظرشخصی میباشدوهیچگونه توصیه ای به خریدوفروش سهام نمیباشد.موفق وپرسودباشید. #فاراک سهام یاب - ایده 253036871
  آرام ومصمّـم(@navasantrader)
  #سمگا باتوجّه به اینکه درمحدودهٌ350تومان،به مقاومت برخوردکردومنفی شدوباتوجّه به الگویِ پایانیِ اش ،سهم میتواندتامحدودهٌ315-310تومان اصلاحِ قیمتی داشته باشد.(قیمت پایانی فعلی=341.8تومان+تاریخ ثبت این ایده=95.05.02).این ایده فقط نظرشخصی میباشدوهیچگونه توصیه ای به خریدوفروش سهام نمی باشد.موفّق وپرسودباشید.
  آرام ومصمّـم(@navasantrader)
  #فاراک باتوجّه بهتشکیل الگوی شوتینگ استار(ShootingStar)درسهم،ضمن اینکه سهم درمحدودهٌ قیمتیِ339.4ت به سقفِ باندهایِ نیزبولینگربرخوردنمود،همچنین باتوجّه به سایرعواملِ تاٌثیرگذاردرروندِسهم،ازجمله اخطارِسازمان به بازیگرانِ سهم،مبنی برکدبه کدسهم مابین خودشان،انتظارمیروددرمعاملاتِ روزِشنبه وروزهایِ بعدی،سهم واردِروندِنزولی شودودرخوشبینانه ترین حالتِ ممکن، درمحدودهٌ قیمتیِ299-290تومان،به... نمایش بیشتر
  آرام ومصمّـم(@navasantrader)
  #فاراک (قیمت پایانی فعلی333.2تومان)بنظرمیادباتوجه به اینکه تاحدودی جلوی رشدسهم گرفته شدمحدودهٌ قیمتیِ 318تومان برای نوسانگیری روزانه ومحدودهٌ قیمتیِ299تومان برای نوسانگیریِ هفتگی مناسب باشد.(این ایده فقط نظرشخصی بودوهیچگونه توصیه ای به خریدوفروش سهام نمیباشد.)موفق وپرسودباشید.(1395.04.03)
  آرام ومصمّـم(@navasantrader)
  #ذوب (قیمت پایانی فعلی:248.6تومان).باتوجّه به ایدهٌ زیرکه قیمت پایانی سهم 276.7تومان بودسهم حمایت264تومان رانیزشکست وواردکانال های پائینترشدبنظرمیرسدمحدوده قیمتی225تومان نقطه مناسبی برای خریدسهم باشدالبته دراون نقطه هم بایدحدّضرروحدّسودسهم رعایت شود. موفّق وپرسودباشید. #ذوب سهام یاب - ایده 247004671 نمایش بیشتر
  آرام ومصمّـم(@navasantrader)
  #ذوب اولین حمایتِ نمادذوب264تومان خواهدبود،بنظرمیرسدباتوجه به اینکه تسویه حساب اعتباریهانیزاز هفتهٌ آینده شروع میشوداحتمالاًسهم دوباره کانال های پائینتررانیزببیند(بااحتمال بالا):امّااگرمقاومت282.7تومان راپشت سربگذاردو3روزکاری دربالای مقاومت تثبیت شودقضیّه فرق می کندوهدف سهم300تومان خواهدبود.(این ایده براساس احتمال میباشدوهیچگونه قطعیّتی نداردوفقط نظر شخصی است)موفّق وپرسودباشید.
  آرام ومصمّـم(@navasantrader)
  نماد #ذوب باتوجّه به اینکه درروزهایِ اخیرنتوانست ازمقاومت282.7تومان عبورنمایدوباتوجّه به اینکه میزان عرضه هانسبت به تقاضازیادمیباشد،لذاسهم درچندروزاًخیرواردروندنزولی شده است وهرروزازمیزان سقف معاملاتی سهم کاسته میشود.لذابنظرمیرسددرصورت ادامه داربودن این روند،درمحدودهٌ قیمتیِ251تومان موردِحمایتِ خریداران قراربگیرد.درصورت افزایش تقاضادرمحدودهً موردنظر میتوان امیدواربودکه تاروزمجمع، سهم دوباره... نمایش بیشتر
  آرام ومصمّـم(@navasantrader)
  درمعاملات فرداشنبه12تیرماه95 نماد #ذوب باتوجه به افزایش قیمت جهانی فلزات ونفت وهمچنین صعودی بودن بورس های معتبرجهانی، میتواندمثبت معامله شده وبه احتمال زیادباعبورازمقاومت محدودهً282.7تومان،درمحدوده قیمتیِ288.4صف خریدرانیزتجربه نماید.موفق وپرسودباشید.
  آرام ومصمّـم(@navasantrader)
  ذوب آهن اصفهان که در ماههای اخیر بارها با شایعه و خبر تأیید و عدم تأیید افزایش سرمایه اش، افت و خیزهای بسیاری را تجربه کرد،‌ در مقطع فعلی به نظر می رسد یک الگوی re AB=CD را تکمیل نموده است. این الگو به لحاظ قیمتی تکمیل شده اما به لحاظ زمانی هارمونی مناسبی در مقطع فعلی نداریم و برای رشد قیمت نیاز به استهلاک زمانی بیشتری احساس می شود. در هر حال مهم ترین سطح حمایتی در محدوده 230-240 تومان قرار دارد که رسیدن قیمت به این محدوده، فرصتی برای ورود به معامله خرید با ریسک کم ارزیابی می شود. از سوی... نمایش بیشتر
  آرام ومصمّـم(@navasantrader)
  خریدپلهٌ اوّل ذوب درمعاملات فردا31ام خردادماه 95 درمحدودهٌ قیمتی247-245تومان باهدف قیمتیِ270تومان درمرحله اوّل کم ریسک ارزیابی میشود..پلّهً دوّم درمحدودهٌ قیمتیِ225-230تومان میباشد.البته همیشه رعایت حدّ ضررالزامی میباشد.
  آرام ومصمّـم(@navasantrader)
  امروزشاهدانتشارصورتهایِ مالیِ12ماهه ذوب آهن بودیم.به گزارش بورس24،دراین گزارش ذوب ازتجدیدارزیابی 322درصدی به میزان2531میلیاردتومان پرده برداشته است.گفتنی است،بازاردراین سهم به دنبال قطعی شدن افزایش سرمایه بودوبااین گزارش شایعات منفی درخصوص عدم افزایش سرمایه کناررفت.همچنین باتوجّه به تجدیدارزیابی دارایی درسال94این افزایش سرمایه از معاف مالیاتی نیزبرخورداراست.درنهایت، ذوب درعملکرد12ماهه بازیان142تومانی به کارخودپایان داده است.این مطلب درتاریخ 1395/03/24ساعت12:59منتشرشده است. #ذوب نمایش بیشتر
  آرام ومصمّـم(@navasantrader)
  #ذوب =درمعاملاتِ فردادوشنبه24خرداد94 نمادِ #ذوب باتوجّه به شکستنِ حمایتهایش وباتوجّه به اینکه درروی خطِّ روندِ حمایتی اش درمحدودهٌ274تومان قراردارد،احتمالِ برگشت به مدارِمثبت تانقطهٌ حداکثریِ تابلو(288.7تومان)وجوددارد.احتمالِ اینکه نمادِذوب درمعاملاتِ فردامثبت معامله شده وتاصفِ خریدپیش... نمایش بیشتر
  آرام ومصمّـم(@navasantrader)
  #سیگنال #خرید #خزامیا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید106113501395/03/31متوسط27%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و navasantrader هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  آرام ومصمّـم(@navasantrader)
  باتوجّه به ریزشِ شاخص واکثرِسهامهادرطیِ این چندروز،معاملاتِ اکثرِ گروههابخصوص نمادهایِ خودرویی وقطعه سازهامیتوانددرمعاملاتِ فردادوشنبه20ام اردیبهشت ماه،مثبت وهمراه باصفهایِ خریدورشدِقیمتی باشند، #شاخص کلّ نیزبه احتمالِ زیادبالایِ300واحدمثبت خواهدبود.البته بسیاری ازگروههاازجمله گروهِ قندوشکر،کانی هایِ غیرفلزِی،دارویی وغذایی هامیتوانندمعاملاتِ منفی داشته باشند.گروهِ ساختمانی نیزمیتواندباجهش هایِ قیمتی روبروشده... نمایش بیشتر
  آرام ومصمّـم(@navasantrader)
  فارغ از افت حدوداً 610 واحدی شاخص کل طی معاملات روز جاری اما هنوز کارشناس یا تحلیلگری که بتواند علت وقوع روند امروز بازار را بیان کند پیدا نشده است چرا که روند منفی امروز شباهت بسیار زیادی به بازگشت مجدد تحریم های اقتصادی ایران از سوی غرب و آمریکا داشت.اولین روز از معاملات هفته جاری بورس طوفانی شروع شد البته طوفانی به نام "باختینا"، شاید کمتر کسی فکر می کرد هیجانات مثبت و روند امیدوار کننده بورس در معاملات روز چهارشنبه چنین بازاری را برای امروز رقم بزند.بنا بر گزارش بورس نیوز، فارغ از... نمایش بیشتر
  آرام ومصمّـم(@navasantrader)
  #عرضه_اولیه #چکاپا احتمالاًبه هرمعامله گرآنلاین1000الی1500سهم تعلّق بگیرد.به قیمتِ200الی220تومان.
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟