21:28
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۹،۲۹۹.۶
   ۵۳۷.۷۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۷۳،۶۳۱ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۰۸/۰۵    ۱۲:۳۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

alirezaj

علیرضا جعفرزاده عضو از ۱۳۹۲/۰۸/۱۹

  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #شیران مطمئنن تا عید سود خوبی خواهد داد. نمودار هفتگیش گویای مطلبه. خوش بین
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #غبشهر همه ی هم گروهاش دارن میرن بالا، از این شازده خبری نیست چرا؟؟؟
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #IRT3SATF0001 نظرتون چیه دوستان؟ آینده داره یا نه؟ خوش بین
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #خبر دوستان به نطرتون #اطلس تا شب عید چند میشه؟ من فکر میکنم حداقل 1300 خوش بین
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #خرید دوستان نماد اطلس کی اکتیو میشه؟ یعنی کی خرید و فروشش شروع میشه؟
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #غبشهر حتمن باید خرید. خوش بین
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  @sahamyab دوستان به نظرتون رونق بازار بورس از امروز تا کی میتونه ادامه ی خوب داشته باشه؟
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #غبشهر بالاخره یعنی ما که 4313 خریدیم، الان چقد کاسب شدیم؟ یه فرمول شفاف میشه لطف کنین بدین؟
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #غبشهر و ﺑﻌﺪ از آن 2206 رﻳﺎل ﺷﺪ ، ﻣﻴﺘﻮان دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺪود 241% ﺑﻮده وﻟﻲ اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ آن ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﻢ ، ﺑﻌﺪ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ ﻛﻤﺘﺮ از، ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺪودا 210% ﺑﻮده اﺳﺖ. خوش بین
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #غبشهر ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ روش اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داده اﺳﺖ ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻮد ، ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 2050 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ داد. ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ را از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺸﺪه و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮد . اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺪودا 241 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داد وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﺠﻤﻊ 6851 رﻳﺎل خوش بین
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #غبشهر 1- اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ روش ﺟﺎﻳﺰه : ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻘﺪاری از ﺳﻮد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در ﺣﺴﺎب اﻧﺪوﺧﺘﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و در زﻣﺎن ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺟﻮدی اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺳﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪ ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﻤﻲ ﺷﺮﻛﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اوراق ﺳﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﺎم ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ . ﭼﻮن در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﭘﻮﻟﻲ ﺑﺎﺑﺖ اوراق ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،... نمایش بیشتر خوش بین
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #مداران خوش بین
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #شبندر زیر لفظی میخواد!
  علیرضا جعفرزاده(@alirezaj)
  #شبندر بالاخره استارت صعودی خورد! به افتخارش!

آخرین مطالب ویژه

پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟