16:21
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۹،۲۹۹.۶
   ۵۳۷.۷۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۷۳،۶۳۱ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۰۸/۰۵    ۱۲:۳۵
اطلاعیه منتشره شرکت ها (سهام یاب)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
اطلاعيه پرداخت مبلغ حق تقدم استفاده نشده (به پیوست)
توضيحات شرکت در خصوص دلايل تغيير پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/95 (به پیوست)
اعلامیه پذیره نویسی عمومی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 29/12/1394 (حسابرسي شده) (به پیوست)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
گزارش فعاليت هيات مديره دوره 12 ماهه منتهي به 29/12/1394 (به پیوست)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/08/30 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
توضيحات تکميلي درخصوص پيش بيني عملکرد سال مالي 95 (به پیوست)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/03/31 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی نشده)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/05/31 (حسابرسی شده)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/06/31(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/05/31(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30(اصلاحیه)
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/02/31(اصلاحیه)
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/06 (حسابرسی شده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (به پیوست)
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت ابنيه معادن توس)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه)
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
آگهی ثبت افزایش سرمایه
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/06/31
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
توضيحات تکميلي شرکت در خصوص پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/09/1395 (به پیوست)
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29
توضيحات در خصوص تعديل پيش بيني سال 95 براساس عملکرد 6 ماهه حسابرسي نشده شرکت تراکتورسازي ايران (به پیوست)
مکاتبه شرکت در خصوص پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 95 (به پیوست)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
توضيحات در خصوص تعديل پيش بيني سود هر سهم منتهي به 1395/12/30بر اساس عملکرد شش ماهه واقعي سال 1395 (به پیوست)
تغيير آدرس شرکت (به پیوست)
توضيحات شرکت در خصوص پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/95 بر اساس عملکرد واقعي 6 ماهه (به پیوست)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی نشده)
مکاتبه شرکت در خصوص پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1395 (به پیوست)
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه
نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت گسترش و نوسازي معادن خاورميانه (سهامي خاص))